2008 Výhľad čb foto © Filip Lašut
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Výhľad

Divadelná skupina DISK, Trnava
Tvorivý čin roka 2008 za inscenáciu Výhľad

Autor textu: Blaho Uhlár a kol.
Réžia: Blaho Uhlár

Autor fotografií: Filip Lašut

O inscenácii

Cenu za tvorivý čin roka získalo Divadlo DISK z Trnavy za inscenáciu Výhľad, ktorá vznikla pod vedením hosťujúceho režiséra Blaha Uhlára v procese kolektívnej improvizácie. V kontexte aktuálneho ročníka súťaže, vyznačujúceho sa miernym konzervativizmom v témach a výrazových prostriedkoch išlo o „najavantgardnejšie“ predstavenie. Úvodzovky sú v danom prípade použité z jednoduchého dôvodu: divadlo DISK patrilo spolu s Uhlárom k priekopníkom metódy kolektívnej improvizácie na Slovensku. Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Inscenácia Výhľad vznikala okrem iného pri príležitosti dvadsiateho výročia premiéry predstavenia Ochotníci, prvej Uhlárovej réžie v DISKu. Vtedy divadlo, ktoré sa rodilo bez vopred napísaného a vrchnosťou schváleného textu v procese spoločného súborového hľadania, bolo veľké nóvum. Tak ako vtedy aj dnes sa témou inscenácie stala divadelná tvorba, dnešný život ochotníckych hercov, každodenná životná banalita a metafyzické presahy ľudského bytia. To všetko bolo podané s jemným nadhľadom, precízne skomponované a podporené suverénnymi hereckými výkonmi. V konečnom výsledku predstavenie poskytlo zreteľnú výpoveď o časoch, ktoré žijeme. Zároveň prinieslo svedectvo, že dvadsať Theatre 2000, Pont-a-Celles, Belgicko, On est bien! Theatrum Perpetuum Mobile, Bruneck, Taliansko, Stuhl-gang. rokov používaná tvorivá metóda kolektívnej divadelnej improvizácie je stále použiteľná a účinná. Napokon, divadlo, inscenujúce vopred napísané dramatické texty, má za sebou už dva a pol tisícročia existencie a naďalej sa teší záujmu publika, neodmietame ho ako zastarané. Všetko je teda relatívne…

Nadežda Lindovská (Solídny zdroj kyslíka. In Javisko 4/2008)

V časopise Javisko 4/2008 o Scénickej žatve 2008
  • Solídny zdroj kyslíka: Scénická žatva 2008 (Nadežda Lindovská)
A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou