MONOKULTÚRY: Sila krehkej zraniteľnosti

Scénická žatva, 22. 10. 2021

Vanda Rozenbergová: Výbuch ako prudká exotermická reakcia

Iveta Kloptová, Ružomberok

 

Poviedka Vandy Rozenbergovej zo zbierky Slobodu bažantom je dobrým textovým materiálom pre javiskové spracovanie, a to zjavne aj vo forme umeleckého prednesu. Iveta Kloptová sa textu zhostila s pochopením a v jej prednese je cítiť stotožnenie sa s tematickými líniami poviedky, ktoré rozvíjajú peripetie ženy uväznenej v partnerskom vzťahu charakteristickom psychickým nátlakom zo strany muža.

Javisková interpretácia v podaní Ivety Kloptovej je autentická a postavená na spektre minimalistických výrazových prostriedkov. Strohosť stvárnenia je však podporená vnútornými obsahmi, ktoré presakujú na povrch v podobe emócií pretavených do slov. S rastúcim dusnom vo vzťahu postáv Jazdca a Lastovičky sa stupňuje aj dynamika naratívnej zložky a graduje atmosféra javiskového výkonu. Interpretka pracuje zreteľne s charaktermi postáv a jemne vytvára kontúry obrazov z príbehu, ktoré v divákovi evokujú zvedavosť a potrebu spoznávať svet, do ktorého nás interpretka uvádza.

Celkový dojem v recipientovi každou vetou vzbudzuje dojem bujnejúceho tajomstva a záujem o to, ako sa subtílny, hlboko intímny príbeh ženy, matky, manželky bude vyvíjať a ako napokon skončí. Dobrý výber textu, jednoduché stvárnenie, minimalistické výrazové prostriedky, čistý myšlienkový a analytický prístup postavený na zhmotnení slov do živých obrazov – to je cesta k sugestívnemu javiskovému výsledku.

 

Ľubomír Bukový, porotca

FOTO: Michal Lašut

Scénická žatva 2021