Dielňa javiskovej reči a umeleckého prednesu s Jaroslavou Čajkovou

Má prednes, osobitne ten umelecký, zmysel a miesto v umení a živote posledných rokov?

Prednes ako kultivovaný rečový prejav by mal byť prirodzenou súčasťou každého verejného výkonu, teda nielen kultúrneho či umeleckého života. K prirodzenému prejavu schopnému kultivovane, plasticky a živo rozprávať budú viesť cvičenia na uvedomenie a rozvíjanie hlasových a rečových možností. Nie každý sme boli nimi bohato obdarení, ale každý ich môže spoznávať a zdokonaľovať pre verejné či javiskové vystúpenie.

Umelecký prednes predpokladá okrem zvučného hlasu a zreteľne artikulovanej reči aj obsah a umeleckú formu prejavu. Dobrý text nás na cestu prednesovej tvorby môže naviesť, inšpirovať a do značnej miery ju aj samostatne naplniť. Aký text, básnický či prozaický, je vhodný na prednes, ako text interpretovať, čo z neho ťažiť a ako ho prednesom stvárniť, bude druhou líniou tvorivej dielne

Reč naša každodenná, prejav môj osobitý.

Kedy:

od 30. augusta do 2. septembra, vždy dopoludnia

Cena za workshop:

50€ bez ubytovania, 100€ s ubytovaním (ubytovanie od 30. augusta do 3. septembra)

Tento workshop je už plne obsadený.

O Jaroslave Čajkovej

Mgr. Jaroslava Čajková (1957) je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (teória kultúry); amatérskou recitátorkou, štvornásobnou víťazkou súťaže Hviezdoslavov Kubín, následne jeho organizátorkou; pedagogičkou umeleckého prednesu VŠMU a odbornou pracovníčkou NOC.

Je lektorkou a organizátorkou rôznych projektov v oblasti prednesu a divadla, porotkyňou významných recitátorských podujatí. Napísala práce Recitátor a tvorba (2000), Ako formovať umelecký prednes (2013), zostavila niekoľko ročníkov publikácie Zápisník Hviezdoslavovho Kubína, je autorkou odborných statí a metodických materiálov o prednese v Národnom osvetovom centre, zborníkoch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v časopise Slovenské divadlo.